ประกาศ

Doctors

dentist

Pharmacy

Nurse

คณะกรรมการบริหาร

พญ.อนุธิดา ประทุม

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน
นางมุกดา สนจีน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
นายภัทร ศรีเพชรภูมิ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
นายชิต เตรียมศิริวรกุล
ทันตแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
นางสริตา สายจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานผู้ป่วยใน
น.ส.ขวัญนภา จันทร์วรศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
น.ส.ธนภรณ์ แย้มมาก
นายแพทย์ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
นางนฤมล ไพรแก่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
นางวัชราวัลย์ เพ็ชรแจ่ม
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
น.ส.เพ็ญสุดา ขอเสงี่ยม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายเกรียงไกร อยู่สุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหน้างานยาเสพติด

Contact

<